Darmowa wysyłka!

Regulamin

REGULAMIN
I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY
Sklep działający pod adresem internetowym www.myoko.pl jest prowadzony przez:
Maria Owczarek z siedzibą w 43-382 Bielsku-Białej przy ulicy Strażackiej 81a, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się numerem NIP 9372425261.
Telefon: + 48 576 713 773 czynny od 10:00 do 16:00 (koszt połączeń wg stawek operatora).
E-mail: shop(małpka)myoko.pl

II. DEFINICJE
Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://myoko.pl,
2. Sprzedawca – Maria Owczarek z siedzibą w Bielsku-Białej (43-382), ul. Strażacka 81a.
3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
4. Dni Robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy),
5. Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
6. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.myoko.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
7. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Marią Owczarek a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
9. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
2. Sklep internetowy www.myoko.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
3. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu tj. zaznaczenie boxu w ostatnim procesie zamówienia.
4. W celu złożenia zamówienia niezbędny jest sprzęt komputerowy o min. parametrach procesora 1000MHz, 256MB RAM, ekran obsługujący rozdzielczość 800×600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Samsung Browser, Safari, Android Browser z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA.
5. Ceny produktów podawane są w polskich złotych i są cenami brutto.
6. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.
7. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki, które podane są w zakładce “Płatność i wysyłka” oraz w drugim etapie składania zamówienia.
8. Sprzedający wraz z towarem dostarcza klientowi dowód zakupu w postaci faktury.
9. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityką prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

IV. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY
W celu złożenia Zamówienia należy:

1. Zalogować się do Sklepu (opcjonalnie).

2. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”.

3. Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji.
4. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz Zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia.
5. Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie.
6. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.
7. Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego, między Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie konta w Sklepie. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Kupujący może tę umowę wypowiedzieć że skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto.

V. DOSTAWA
1. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem
-Poczty Polskiej SA;
-za pośrednictwem firmy kurierskiej;
2. Koszt dostawy ponosi Kupujący. Towar wysyłany jest pod adres Klienta wpisany w formularzu Zamówienia. Sprzedawca skontaktuję się z Klientem, jeśli został źle wypełniony formularz, który uniemożliwia doręczenie Zamówienia.
3. Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ma obowiązek ustalić niezwłocznie protokół o stanie przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik powinien zrobić to również na żądanie Klienta, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Klientowi z chwilą jej mu wydania.
4. Termin realizacji dostawy wynosi do 10 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin.

VI. PŁATNOŚCI:
1. Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione produkty:
Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy:

Maria Owczarek

Ul. Strażacka 81a
43-382 Bielsko-Biała

Numer rachunku: 02 1870 1045 2078 1070 1848 0001
lub za pośrednictwem serwisu Przelewy24 oraz PayPal.

2. Ceny podane na stronach Sklepu są cenami brutto (zawierają wszystkie cła i podatki, w tym VAT), wyrażone są w złotych polskich i nie zawierają kosztów dostawy. Łączna cena Zamówienia obliczana jest według wyborów dokonanych przez Klienta w formularzu Zamówienia, zgodnie że stawkami tam wskazanymi.

VII. UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
3. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
4. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.
5. Nie przyjmujemy zwrotów, które zostały wysłane przez klienta do nas za pobraniem.
6. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Rzeczy przed jego upływem.
7. Konsument odsyła Towar będący przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko. Przesyłka zwrotną powinna zawierać wypełniony Formularz Zwrotu a także paragon lub fakturę, będące dowodem zakupu towaru.
8. Sposób zwrotu środków w przypadku gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

VIII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW
1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres www.myoko.pl. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
3. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń i jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą. Informację o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawca a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawca a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu że względu na siedzibę Sprzedawcy.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
4. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto Klienta zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy.

Witaj na stronie naszego sklepu! Wybierz produkty, które Ci się podobają i dołącz do teamu #MyokoGirl. Mamy nadzieję, że zamówienie spełni Twoje oczekiwania. Miłych zakupów!

Skontaktuj się z nami

Tel.: + 48 576 713 773

E-mail: shop(małpka)myoko.pl

X